+421 905 291 312
Ražňany č.d.108
piotro@piotro.sk

 

 
 
 
 Lukáš Seman - PIOTRO, Ražňany 108, 082 61, IČO: 43 396 151, DIČ: 1074279052 pre vykonávanie osobnej cestnej dopravy - taxislužby
vypracovaný v súlade so zákonom č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave,zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
 
Čl. I
Úvodné ustanovenia
1. Tento prepravný poriadok upravuje prepravné podmienky spoločnosti Lukáš Seman - PIOTRO, Ražňany 108, 082 61 v postavení dopravcu (ďalej ako „dopravca“) potrebné na uzavretie prepravnej zmluvy v taxislužbe (ďalej ako „Prepravný poriadok“).
 
2. Prepravný poriadok nadobúda platnosť dňom jeho zverejnenia na webovej stránke dopravcu www.piotro.sk. Zverejnený prepravný poriadok je súčasťou návrhu dopravcu na uzavretie prepravnej zmluvy. Po uzatvorení prepravnej zmluvy je obsah tohto prepravného poriadku súčasťou zmluvných práv a povinností účastníkov.
 
3. Na účely tohto Prepravného poriadku je Taxislužba prevádzkovanie osobnej dopravy vozidlami taxislužby ako prepravy jednotlivých cestujúcich alebo skupiny cestujúcich do cieľového miesta podľa zmluvy o preprave osôb.
 
4. Na účely tohto Prepravného poriadku sa dopravcom rozumie prevádzkovateľ osobnej cestnej dopravy – taxislužby odo dňa právoplatnosti koncesie, ktorá ho oprávňuje na poskytovanie prepravných služieb cestujúcim a ich batožiny a s tým súvisiace služby na základe zmluvy o preprave osôb.
 

Vymedzenie základných pojmov

1. Taxislužba je prevádzkovanie osobnej dopravy vozidlami taxislužby, ako prepravy jednotlivých cestujúcich alebo skupiny cestujúcich do cieľového miesta podľa zmluvy o preprave osôb.
 
2. Dopravcom sa na účely tohto prepravného poriadku rozumie prevádzkovateľ osobnej cestnej dopravy – taxislužby (odo dňa právoplatnosti koncesie), ktorá ho oprávňuje na poskytovanie prepravných služieb cestujúcim a ich batožiny a s tým súvisiace služby na základe zmluvy o preprave osôb.
 
3. Cestujúcim pre účely tohto prepravného poriadku sa rozumie fyzická osoba, ktorá uzatvorila zmluvu o preprave osôb.
 
4. Objednávateľom pre účely tohto prepravného poriadku sa rozumie fyzická osoba (nepodnikateľ), alebo podnikateľský subjekt (FO alebo PO) zapísaný do obchodného registra, ktorý objednáva prepravu cestujúceho na základe uzatvorenej zmluvy o preprave_osôb.
 
5. Zmluvou o preprave osôb, pre účely tohto prepravného poriadku, sa rozumie zmluvný vzťah podľa Čl. VI ods. 1 tohto prepravného poriadku.
 

Povinnosti dopravcu

Dopravca je povinný najmä:
 
a) Prevádzkovať osobnú cestnú dopravu v taxislužbe podľa prepravného poriadku.
 
b) Zabezpečiť zverejnenie a sprístupnenie aktuálneho znenia prepravného poriadku na svojom webovom portáli www.piotro.sk a na viditeľnom mieste v sídle dopravcu.
 
c) Prepravovať cestujúcich podľa tarify taxislužby uvedenej v Čl. XI a po uskutočnení prepravy vydať cestujúcemu potvrdenku o vykonanej preprave a zaplatení cestovného vo vozidle taxislužby.
 
d) Starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o prepravu ich batožiny.
 
e) Označiť každé prevádzkované vozidlo svojim obchodným menom a tel. číslom na vodiča taxislužby alebo dispečing.
 
f) Byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním osobnej cestnej dopravy v taxislužbe, cestujúcim a tretím osobám.

Vozidlo taxislužby

1. Vozidlom taxislužby môže byť len vozidlo, ktoré:
 
a) je uvedené v koncesii a má v koncesii pridelené evidenčné číslo vozidla taxislužby, toto číslo musí byť umiestnené vo vozidle taxislužby na mieste viditeľnom pre cestujúceho;
 
b) je na predných ľavých a pravých dverách označené obchodným menom prevádzkovateľa taxislužby a telefónnym číslom dispečingu objednávkovej služby, ak ju prevádzkovateľ taxislužby zriadil, inak telefónnym číslom vodiča alebo dopravcu;
 
c) má na pravých predných dverách a vo vnútri vozidla taxislužby na mieste viditeľnom pre cestujúceho základnú sadzbu cestovného, to neplatí, ak ide o vozidlo taxislužby použité na prepravu skupiny cestujúcich, ktorí zaplatili cestovné pred začatím prepravy alebo na obvyklých miestach na pravidelnej trase prepravy;
 
d) je poistené pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú cestujúcemu na zdraví alebo na jeho majetku;
 
e) je vybavené pevným alebo odnímateľným strešným svietidlom žltej farby s nápisom TAXI;
 
f) musí umožniť prepravu najmenej 50 kg cestovnej batožiny pri plnom obsadení v rámci celkovej hmotnosti vozidla alebo musí mať batožinový priestor alebo ložný priestor s objemom najmenej 375 dm3.

Výkon činnosti taxislužby

1. Dopravca má prepravnú povinnosť v rozsahu prepravného poriadku.

 

2. Dopravca ponúka prepravu cestujúcich objednávkovou službou, pričom vodič vozidla taxislužby zabezpečuje jej riadne a včasne vybavenie a je povinný prepraviť cestujúceho podľa pokynov dispečingu z vopred dohodnutého miesta. Cieľové miesto prepravy je určené prepravovaným cestujúcim pokiaľ nebolo vopred dohodnuté inak.
 
3. Vodič vozidla taxislužby je taktiež povinný prepraviť cestujúceho, ktorý prejaví záujem o prepravu na stanovišti taxislužby alebo kdekoľvek na ceste počas jazdy vozidla taxislužby bez cestujúceho okrem zastávok pravidelnej dopravy.
 
4. Prepravná povinnosť vodiča taxislužby je podľa poradia a je ovplyvnená čakaním v križovatkách a cestných zápchach.
 
5. Preprava sa uskutočňuje v súlade so zákonom po najkratšej trase s prihliadnutím na dopravnú situáciu. Po inej trase sa preprava môže uskutočniť iba so súhlasom alebo na návrh cestujúceho. Po uzavretí zmluvy o preprave s cestujúcim možno na prepravu po rovnakej trase vziať ďalšieho cestujúceho iba so súhlasom alebo na návrh cestujúceho, s ktorým bola uzavretá zmluva o preprave buď písomne, alebo ústnou formou zo strany dispečingu poskytovateľa taxislužby, taktiež nástupným miestom do vozidla taxislužby.
 
6. Pri objednávaní vozidla taxislužby je objednávateľ povinný uviesť:
i) meno objednávateľa alebo prepravovanej osoby,
j) nástupné miesto prepravovanej osoby,
k) telefonický kontakt objednávajúceho prípadne kontakt na prepravovanú osobu.
 
7. Počas prepravy vodič a cestujúci nesmú vo vozidle taxislužby fajčiť, piť, jesť, na prednom sedadle manipulovať s príručnou batožinou, novinami, mapami alebo inými predmetmi, ktoré by mohli obmedziť výhľad vodiča vozidla taxislužby, alebo inak ohroziť bezpečnosť jazdy.
 
8. V priestore pre cestujúcich možno prepravovať aj príručnú batožinu cestujúceho. Nesmie však presiahnuť 5 kg.
 
9. Objednávateľ musí pri objednávaní prepravy oznámiť taxislužbe - dispečingu aj prepravu nadrozmernej cestovnej batožiny, ako sú najmä barly, palice, bicykle, kočíky, klietky, balíky, lyže, sane a iné veci, ktoré by mohli byť pri dopravnej nehode alebo prudkom pohybe osobného auta pre vodiča alebo pre cestujúceho nebezpečné. Tie možno prepravovať iba v priestore pre batožinu.
 
10. Batožinu a iné veci nakladá a vykladá, umiestňuje alebo pripevňuje vodič vozidla taxislužby, v žiadnom prípade cestujúci!
 
11. Vo vozidle taxislužby sa musia na miestach na to vyhradených prepravovať osoby len do prípustnej užitočnej hmotnosti vozidla, pritom počet prepravovaných osôb nesmie byť vyšší, ako je počet miest vrátane vodiča uvedených v osvedčení o evidencii vozidla.
 
12. Na prednom sedadle vedľa vodiča možno prepravovať iba cestujúceho, ktorého umožňujú prepravovať predpisy o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, každá prepravovaná osoba vo vozidle taxislužby počas prepravy je povinná použiť bezpečnostný pás, ktorým je vybavené vozidlo, inak zodpovedá za škodu, ktorá tým dopravcovi vznikne.
 
13. Po vykonanej preprave je vodič taxislužby povinný vydať cestujúcemu potvrdenie, ktoré obsahuje najmä:
a) číslo dokladu;
b) evidenčné číslo vozidla;
c) dátum jazdy;
d) obchodné meno dopravcu, adresu prevádzky prípadne sídlo firmy IČO, DIČ;
e) východiskové a cieľové miesto prepravy;
f) zaplatené cestovné;
g) podpis vodiča taxislužby, ktorý prepravu vykonal.
 
14. Pri výkone taxislužby je vodič povinný mať vo vozidle taxislužby tieto doklady:
a) osvedčenie o technickom preukaze vozidla, osvedčenie o STK a EK;
b) kópiu koncesnej listiny;
c) ID kartu vodiča v taxislužbe na viditeľnom mieste vo vozidle,
d) preukaz totožnosti vodiča;

 

Zmluva o preprave osôb, vznik, obsah

1. Zmluvný vzťah medzi dopravcom a cestujúcim vzniká na základe uzavretej zmluvy o preprave osôb podľa § 760 až 764 Občianskeho zákonníka (ďalej len „prepravná zmluva“).
 
2. Dopravca môže uzavrieť zmluvu o preprave osôb s cestujúcim:

a) prostredníctvom vodiča vozidla taxislužby na stanovišti taxislužby alebo kdekoľvek na území určenom v koncesii, kde sa počas jazdy bez cestujúceho nachádza s vozidlom taxislužby;

b) vo svojom sídle, na inom vopred zverejnenom mieste alebo na obvyklej zastávke vozidla taxislužby na pravidelnej trase, ktorá však nesmie byť súbežná s trasou autobusovej linky;

c) prostredníctvom dispečingu, pričom zmluva o preprave sa uzatvára na základe ústnej objednávky cestujúceho, ktorý dáva bezpochyby najavo, že chce uzatvoriť prepravnú zmluvu a to za účelom prepravy na určené miesto, čím súhlasí aj s cenou dopravcu za vykonanie prepravy cestujúceho.
 
3. Pred uskutočnením prepravy a uzavretím prepravnej zmluvy ma cestujúci právo oboznámiť sa s platným cenníkom taxislužby.
 
4. Po vykonanej preprave je vodič taxislužby povinný vydať cestujúcemu potvrdenku, ktorá obsahuje najmä údaje podľa čl. IV ods. 13 prepravného poriadku.
 
5. Uzavretím prepravnej zmluvy vzniká dopravcovi povinnosť riadne a včas prepraviť cestujúceho na miesto určenia podľa zmluvných podmienok a podmienok prepravného poriadku.
 
6. Odmietnuť uzavretie prepravnej zmluvy a vykonanie prepravy môže vodič vozidla taxislužby podľa podmienok čl. VII prepravného poriadku.
 
7. Uskutočnením prepravy na základe uzavretej prepravnej zmluvy a podľa podmienok prepravného poriadku vzniká cestujúcemu povinnosť zaplatiť určené cestovné podľa tarify taxislužby uvedenej v Čl. XI.
 

Odstúpenie od zmluvy o preprave

1. Dopravca môže od uzatvorenej zmluvy o preprave odstúpiť, ak: nie sú objednávateľom splnené podmienky zmluvy o preprave alebo ustanovenia prepravného poriadku.
 
2. Vodič vozidla taxislužby môže od uzatvorenej zmluvy o preprave odstúpiť, ak:
 
a) cestujúci počas prepravy napriek upozorneniu vodiča vo vozidle taxislužby fajčí, konzumuje jedlo a nápoje;
 
b) manipuluje s príručnou batožinou, novinami, mapou alebo inou vecou, ktorou možno obmedziť výhľad vodiča alebo ohroziť vedenie vozidla taxislužby;
 
c) inak ohrozuje jeho bezpečnosť, znečisťuje interiér vozidla, bezdôvodne mení trasu a cieľ prepravy;
 
d) inak vzbudzuje obavy o bezpečnosť, zdravie a život vodiča alebo spolucestujúcich.
 
3. Cestujúci môže od uzatvorenej zmluvy o preprave odstúpiť, ak dopravca alebo vodič vozidla taxislužby porušil zmluvné podmienky alebo podmienky prepravného poriadku.
 

Odmietnutie prepravy

1. Vodič vozidla taxislužby pripraveného na prepravu môže odmietnuť vykonať prepravu ak:
 
a) čas prepravy, cieľové miesto, trasa prepravy alebo iné okolnosti vzbudzujú u vodiča obavu o svoje zdravie, bezpečnosť prepravy alebo o vozidlo taxislužby;
 
b) vodičovi to neumožňuje technický stav a priepustnosť cesty alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na trase prepravy, najmä v dôsledku poveternostných vplyvov, poškodenia pozemnej komunikácie alebo dopravnej nehody;
 
c) cestujúci je zjavne pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, hrozí znečistenie alebo poškodenie vozidla taxislužby, alebo obťažovanie vodiča počas prepravy;
 
d) to neumožňuje správanie sa cestujúceho, najmä ak je agresívny alebo je ozbrojený, alebo inak vzbudzuje u vodiča obavu o svoje zdravie, o bezpečnosť prepravy a o vozidlo taxislužby;
 
e) cestujúci ma batožinu, ktorú vzhľadom na jej početnosť, veľkosť, hmotnosť alebo tvar nie je možné naraz prepraviť, alebo ktorá by mohla poškodiť alebo znečistiť vozidlo taxislužby;
 
f) má cestujúci záujem prepravovať zvieratá, ktoré vzhľadom na ich veľkosť, početnosť alebo správanie nie je možné prepraviť v priestore pre cestujúcich ani v batožinovom priestore;

Nakladanie s nájdenými vecami

1. Ak nájde vodič taxislužby stratenú vec cestujúceho vo vozidle taxislužby, je povinný ju vrátiť vlastníkovi.
 
2. Ak sa prihlási ten, kto vec stratil alebo zabudol v aute taxislužby a nie sú pochybnosti o dôveryhodnosti jeho tvrdenia, daná vec sa mu náležite odovzdá.
 
3. Nálezca ma právo na náhradu nevyhnutných výdavkov.

Zodpovednosť

1. Za porušenie povinnosti taxislužby prepraviť podľa prepravného poriadku cestujúceho riadne a včas zodpovedá dopravca podľa § 763 ods.2 Občianskeho zákonníka.
 
2. V prípade, že došlo k neodôvodnenému meškaniu alebo neuskutočneniu prepravy z viny dopravcu alebo vodiča taxislužby, je dopravca povinný nahradiť škodu vzniknutú cestujúcemu tým, že preprava nebola vykonaná včas, nasledovne: - dopravcom bude poskytnutý náhradný termín dopravy; - náhrada škody za omeškanie bude riešená primeranou zľavou na zaplatenom cestovnom;
 
3. Svojej zodpovednosti sa dopravca zbaví ak preukáže, že škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré od neho možno požadovať.

Kontakt

+421 905 291 312
Ražňany č.d. 108
piotro@piotro.sk