+421 905 291 312
Ražňany č.d.108
piotro@piotro.sk

Reklamačný poriadok

vypracovaný v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tento Reklamačný poriadok upravuje právne vzťahy vznikajúce medzi cestujúcim, (ďalej len reklamujúci) a spoločnosťou Lukáš Seman - PIOTRO, Ražňany 108, 082 61 (ďalej len dopravca), ktoré súvisia s kvalitou alebo správnosťou služieb, ktoré dopravca reklamujúcim poskytuje. Reklamačný poriadok upravuje predovšetkým postupy a lehoty vybavovania reklamácií, náležitosti reklamácie a všetky ostatné súvisiace právne vzťahy.
 
1.2. Reklamáciou sa pre účely tohto Reklamačného poriadku rozumie reklamujúcim uplatnené právo zo zodpovednosti za vady služieb poskytovaných dopravcom v lehotách určených týmto Reklamačným poriadkom.
 
1.3. Reklamujúcim sa pre účely tohto Reklamačného poriadku rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá má postavenie spotrebiteľa v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.
 

2. Postupy a lehoty vybavovania reklamácií

2.1. Reklamujúci je povinný uplatniť reklamáciu v sídle dopravcu.
 
2.2. Reklamujúci je oprávnený reklamáciu uplatniť:
 
- písomne na adresu sídla dopravcu
 
- elektronickou poštou na adrese: (uviesť e-mail)
 
- osobne v sídle dopravcu.
 
2.3. Reklamujúci je povinný uplatniť reklamáciu do 30 dní odo dňa, kedy mal možnosť dozvedieť sa o skutočnostiach, ktoré sú predmetom reklamácie, alebo odo dňa, kedy mal možnosť vadu zistiť. Po uplynutí tejto lehoty reklamujúcemu toto právo zaniká.
 
2.4. Reklamujúci je povinný uplatniť reklamáciu s náležitosťami uvedenými v bode 4. tohto Reklamačného poriadku.
 
2.5. Reklamujúci je povinný poskytnúť dopravcovi všetku súčinnosť potrebnú na objasnenie reklamovanej skutočnosti.
 
2.6. V prípade, že reklamácia neobsahuje predpísané náležitosti, dopravca vyzve reklamujúceho, aby v lehote do 7 kalendárnych dní reklamáciu opravil, resp. doplnil.
 
2.7. V prípade, že si reklamujúci nesplní povinnosť podľa bodu 4 a 5 tohto článku, dopravca nie je povinný vykonať ďalšie preverenie reklamácie a nie je povinný ďalej skúmať oprávnenosť reklamácie.
 
2.8. Pokiaľ nie je možné ihneď, resp. do troch pracovných dní po uplatnení reklamácie rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie, dopravca je oprávnený v rámci svojej právomoci vykonať ďalšie preverenie reklamácie, pričom celkové vybavenie nesmie trvať dlhšie ako 30 kalendárnych dní. Čas potrebný na opravu, resp. doplnenie náležitostí reklamácie reklamujúcim sa nezapočítava do lehoty potrebnej na rozhodnutie o oprávnenosti reklamácie.
 
2.9. O spôsobe vybavenia reklamácie vydá dopravca reklamujúcemu písomné potvrdenie v lehotách uvedených v bode 8 tohto článku. Písomné potvrdenie vydá dopravca reklamujúcemu aj vtedy, ak reklamácii nevyhovie, resp. vyhovie len čiastočne. Dopravca nenesie zodpovednosť za to, že sa na reklamujúcim uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané písomné potvrdenie doručiť.
 

3. Zodpovednosť za vady poskytnutých služieb

3.1. Dopravná spoločnosť Lukáš Seman - PIOTRO zodpovedá reklamujúcemu za rozsah a kvalitu poskytovaných služieb garantovaných reklamujúcemu v prepravnom poriadku, a v právnych predpisoch vzťahujúcich sa na služby poskytované dopravcom podľa č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník o zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov (§ 427 až § 431).
 
3.2. Nároky si poškodený môže uplatniť v zmysle § 106 Občianskeho zákonníka.
 

4. Náležitosti reklamácie

4.1. Reklamujúci je povinný v reklamácii určito, zrozumiteľne, správne a presne uviesť reklamované skutočnosti, na ktoré namieta a svoje tvrdenia aj vierohodným spôsobom preukázať najmä predložením právne relevantných dokladov, ktoré je reklamujúci povinný obstarať na vlastné náklady. Reklamujúci je ďalej povinný uviesť aj práva, ktoré týmto spôsobom voči dopravcovi uplatňuje.
 
4.2. Každá reklamácia musí obsahovať:
 
- identifikačné údaje reklamujúceho, presnú poštovú adresu, na ktorú žiada zaslať vybavenie reklamácie, telefónne číslo, názov jeho peňažného ústavu s uvedením čísla účtu; - predmet reklamácie;
 
- stručné zdôvodnenie práva;
 
- súpis dokladov priložených k reklamácii a fotokópie predmetných dokladov;
- dátum podania;
 
- podpis a odtlačok pečiatky (ak zápis v registri takúto formu podpisovania vyžaduje) reklamujúceho. Tento údaj sa nevyžaduje v prípade elektronickej formy podania reklamácie.
 
4.3. Ak reklamáciu, z ktorej by vyplynuli možné finančné náhrady podáva jedna osoba v mene viacerých, je potrebné:
 
- aby reklamáciu podali všetky osoby osobitne, alebo
 
- aby sa k reklamácii doložilo splnomocnenie, v ktorom osoby oprávňujú reklamujúceho, aby konal v ich mene. Táto povinnosť neplatí, ak ide o blízke príbuzenské vzťahy.
 

5. Neoprávnenosť a zamietnutie reklamácie

5.1. Neoprávnenou reklamáciou sa v zmysle tohto Reklamačného poriadku rozumie reklamujúci, ktorý v čase udalosti:
 
- bol pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok;
 
- ohrozoval cestujúcich vo vozidle;
 
- fajčil v priestoroch vozidla;
 
- poškodzoval vozidlo;
 
- prepravoval vo svojej batožine veci alebo zvieratá, ktoré sú zakázané, alebo odmietol preskúmanie batožiny;
 
- prepravoval vo vozidle batožinu, na ktorej pre jej závadnosť resp. osobitnú povahu vznikla škoda a reklamujúci na tieto skutočnosti dopredu neupozornil;
 
- bol pre akékoľvek opodstatnené dôvody vylúčený z prepravy;
 
- závadnosť poskytovanej služby dopravcom si zavinil sám;
 
- nerešpektoval pokyny oprávnenej osoby.
 
5.2. Dopravca ma právo za ďalšie odmietnuť vybavenie reklamácie v prípade, ak:
 
 - nebola podaná oprávnenou osobou;
 
- reklamácia nebola podaná v lehote a v súlade s týmto Reklamačným poriadkom;
 
- vo veci bolo začaté súdne, resp. rozhodcovské konanie, alebo vo veci príslušným orgánom už právoplatne rozhodnuté;
 
5.3. Zamietnutie reklamácie oznámi dopravca reklamujúcemu písomne na adresu uvedenú v jeho písomnej reklamácii.
 
5.4. V prípade nesúhlasu reklamujúceho s vybavením reklamácie má právo uplatniť svoje požiadavky na príslušnom súde.
 

6. Záverečné ustanovenia

6.1. Ostatné právne vzťahy medzi dopravcom a reklamujúcim výslovne neupravené týmto Reklamačným poriadkom sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami právnych predpisov platných na území SR.
 
6.2. Dopravca si vyhradzuje právo na zmeny tohto Reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia.
 
6.3. Tento Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Prepravného poriadku dopravcu.
 

Mimoriadna udalosť

 
1. Za mimoriadnu udalosť (ďalej len „Mimoriadna udalosť“) pri výkone osobnej dopravy - taxislužby sa považuje:
 
a) dopravná nehoda vozidla taxislužby prípadne ak je svedkom dopravnej nehody;
 
b) požiar vozidla;
 
c) úraz alebo náhle ochorenie cestujúceho alebo inej osoby.
 
2. Pri Mimoriadnej udalosti je vodič vozidla taxislužby povinný predovšetkým:
 
a) bezodkladne zastaviť vozidlo;
 
b) urobiť potrebné opatrenia na záchranu cestujúcich a majetku ohrozeného Mimoriadnou udalosťou;
 
c) poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc;
 
d) urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky a umožniť jej obnovenie;
 
e) informovať o tejto skutočnosti dopravcu (dispečing);
 
3. Ak pri Mimoriadnej udalosti došlo k zraneniu osoby alebo k jej usmrteniu, poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia, alebo ak došlo k hmotnej škode prevyšujúcej desať násobok minimálnej mesačnej mzdy zamestnanca, je vodič vozidla taxislužby povinný:
 
a) ohlásiť bezodkladne Mimoriadnu udalosť policajnému orgánu;
 
b)_zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia Mimoriadnej udalosti;
 
c) zotrvať na mieste až do príchodu policajného orgánu, alebo sa bezodkladne vrátiť na toto miesto po poskytnutí a privolaní pomoci, alebo po ohlásení Mimoriadnej udalosti;
 
d) informovať o tejto skutočnosti dopravcu (dispečing).
 

Tarifa

Základná tarifa cestovného je 100 € za osobu, ak s dopravcom (v tomto prípade Lukáš Seman-PIOTRO) nie je dohodnuté inak.

Preprava batožiny

Každý cestujúci má nárok na prepravu svojej batožiny. Veľkosť a váha batožiny, ktorú dopravca Lukáš Seman – PIOTRO prijme bezplatne k preprave závisí od kapacity vozidla. Všeobecne má cestujúci nárok na prepravu príručnej batožiny (max. 5 kg) a 1 ks cestovnej batožiny o celkovej hmotnosti maximálne 50 kg, alebo 2 ks cestovnej batožiny taktiež o celkovej hmotnosti 50 kg!
 
Druhy batožiny:

a) Príručná batožina – batožina prepravovaná spoločne s cestujúcim v priestore pre cestujúcich. Ako príručná batožina sa pre účely tohto prepravného poriadku rozumie: - kabelka, diplomatka, ruksak -fotoaparát, videokamera, notebook, tablet, mobilný telefón;
 
b) Cestovná batožina – batožina prepravovaná oddelene od cestujúceho, alebo mimo priestoru pre cestujúcich, v priestore určenom na tento účel dopravcom. Cestovná batožina má byť vhodným spôsobom uzamykateľná (napr. batožina so zipsovým uzáverom by mala mať visiaci zámok). V prípade zisteného neoprávneného otvorenia batožiny, ktorá nebola uzamknutá, nebude možné takúto reklamáciu uznať! Každá batožina musí byť označená menovkou s menom a priezviskom, adresou, prípadne telefónnym číslom. Všetky cenné a osobné predmety (napr. šperky, predmety z drahých kovov, fotoaparáty, videokamery, peniaze, doklady, telefóny, tablety, lieky, krehké predmety a pod.) sú prepravované ako príručná batožina v priestore pre cestujúcich.
Lukáš Seman - PIOTRO nenesie zodpovednosť za cenné predmety prepravované v cestovnej batožine. Pre lepšiu a bezpečnejšiu manipuláciu s batožinou a minimalizáciu rizika prípadného poškodenia je potrebné, aby batožina zabezpečovala priestrannosť, ľahkosť a zároveň dostatočnú pevnosť a nepremokavosť. Zároveň sa odporúča, aby si cestujúci zabezpečil vhodným spôsobom batožinu pred poškodením (napr. obalením ochrannou fóliou.)
 

Preprava živých zvierat

Žive zvieratá sa prepravujú za nasledujúcich podmienok:
 
Zviera musí byť sprevádzané cestujúcim starším ako 15r. Musí byť prepravované v pevne uzavretej klietke, alebo prepravnom boxe, ktorý si cestujúci musí zabezpečiť sám. Zviera sa prepravuje prevažne v priestore pre batožinu.

Domáce zviera môže byť prepravované aj v priestore pre cestujúcich za nasledujúcich podmienok:
 
-v priestore pre cestujúcich môže byť maximálne jedno zviera;
 
-vodič vozidla a ani cestujúci nesmú mať námietky;
 
-ani jeden z rozmerov schránky so zvieraťom nesmie presiahnuť rozmery_30x40x40_cm;
 
-zviera nesmie byť na obtiaž ostatným cestujúcim (hluk, zápach) a musí byť uzatvorené v klietke, alebo prepravnom boxe.
 
Pes so špeciálnym výcvikom, ktorý poskytuje pomoc cestujúcemu s ťažkým zdravotným postihnutím, je spolu s cestujúcim prepravovaný bezplatne.
 

Záverečné ustanovenia

1. Tento Prepravný poriadok je súčasťou zmluvy o preprave, pričom dopravca a cestujúci majú právo po vzájomnej dohode upraviť práva a povinnosti odlišne, ako sú upravené v Prepravnom poriadku.
 
2. Cestujúci uzavretím zmluvy o preprave prehlasuje, že sa oboznámil s právami a povinnosťami vyplývajúcimi zo zmluvy, ako aj s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z Prepravného poriadku.
 
3. Tento Prepravný poriadok bol zverejnený dňa 01.04.2015.

Kontakt

+421 905 291 312
Ražňany č.d. 108
piotro@piotro.sk