+421 905 291 312
Ražňany č.d.108
piotro@piotro.sk

Mimoriadna udalosť

Mimoriadna udalosť

 
1. Za mimoriadnu udalosť (ďalej len „Mimoriadna udalosť“) pri výkone osobnej dopravy - taxislužby sa považuje:
 
a) dopravná nehoda vozidla taxislužby prípadne ak je svedkom dopravnej nehody;
 
b) požiar vozidla;
 
c) úraz alebo náhle ochorenie cestujúceho alebo inej osoby.
 
2. Pri Mimoriadnej udalosti je vodič vozidla taxislužby povinný predovšetkým:
 
a) bezodkladne zastaviť vozidlo;
 
b) urobiť potrebné opatrenia na záchranu cestujúcich a majetku ohrozeného Mimoriadnou udalosťou;
 
c) poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc;
 
d) urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky a umožniť jej obnovenie;
 
e) informovať o tejto skutočnosti dopravcu (dispečing);
 
3. Ak pri Mimoriadnej udalosti došlo k zraneniu osoby alebo k jej usmrteniu, poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia, alebo ak došlo k hmotnej škode prevyšujúcej desať násobok minimálnej mesačnej mzdy zamestnanca, je vodič vozidla taxislužby povinný:
 
a) ohlásiť bezodkladne Mimoriadnu udalosť policajnému orgánu;
 
b)_zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia Mimoriadnej udalosti;
 
c) zotrvať na mieste až do príchodu policajného orgánu, alebo sa bezodkladne vrátiť na toto miesto po poskytnutí a privolaní pomoci, alebo po ohlásení Mimoriadnej udalosti;
 
d) informovať o tejto skutočnosti dopravcu (dispečing).
 

Kontakt

+421 905 291 312
Ražňany č.d. 108
piotro@piotro.sk