+421 905 291 312
Ražňany č.d.108
piotro@piotro.sk

Úvodné ustanovenia

 

 
 
 
 Lukáš Seman - PIOTRO, Ražňany 108, 082 61, IČO: 43 396 151, DIČ: 1074279052 pre vykonávanie osobnej cestnej dopravy - taxislužby
vypracovaný v súlade so zákonom č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave,zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
 
Čl. I
Úvodné ustanovenia
1. Tento prepravný poriadok upravuje prepravné podmienky spoločnosti Lukáš Seman - PIOTRO, Ražňany 108, 082 61 v postavení dopravcu (ďalej ako „dopravca“) potrebné na uzavretie prepravnej zmluvy v taxislužbe (ďalej ako „Prepravný poriadok“).
 
2. Prepravný poriadok nadobúda platnosť dňom jeho zverejnenia na webovej stránke dopravcu www.piotro.sk. Zverejnený prepravný poriadok je súčasťou návrhu dopravcu na uzavretie prepravnej zmluvy. Po uzatvorení prepravnej zmluvy je obsah tohto prepravného poriadku súčasťou zmluvných práv a povinností účastníkov.
 
3. Na účely tohto Prepravného poriadku je Taxislužba prevádzkovanie osobnej dopravy vozidlami taxislužby ako prepravy jednotlivých cestujúcich alebo skupiny cestujúcich do cieľového miesta podľa zmluvy o preprave osôb.
 
4. Na účely tohto Prepravného poriadku sa dopravcom rozumie prevádzkovateľ osobnej cestnej dopravy – taxislužby odo dňa právoplatnosti koncesie, ktorá ho oprávňuje na poskytovanie prepravných služieb cestujúcim a ich batožiny a s tým súvisiace služby na základe zmluvy o preprave osôb.
 

Kontakt

+421 905 291 312
Ražňany č.d. 108
piotro@piotro.sk