+421 905 291 312
Ražňany č.d.108
piotro@piotro.sk

Vymedzenie základných pojmov

Vymedzenie základných pojmov

1. Taxislužba je prevádzkovanie osobnej dopravy vozidlami taxislužby, ako prepravy jednotlivých cestujúcich alebo skupiny cestujúcich do cieľového miesta podľa zmluvy o preprave osôb.
 
2. Dopravcom sa na účely tohto prepravného poriadku rozumie prevádzkovateľ osobnej cestnej dopravy – taxislužby (odo dňa právoplatnosti koncesie), ktorá ho oprávňuje na poskytovanie prepravných služieb cestujúcim a ich batožiny a s tým súvisiace služby na základe zmluvy o preprave osôb.
 
3. Cestujúcim pre účely tohto prepravného poriadku sa rozumie fyzická osoba, ktorá uzatvorila zmluvu o preprave osôb.
 
4. Objednávateľom pre účely tohto prepravného poriadku sa rozumie fyzická osoba (nepodnikateľ), alebo podnikateľský subjekt (FO alebo PO) zapísaný do obchodného registra, ktorý objednáva prepravu cestujúceho na základe uzatvorenej zmluvy o preprave_osôb.
 
5. Zmluvou o preprave osôb, pre účely tohto prepravného poriadku, sa rozumie zmluvný vzťah podľa Čl. VI ods. 1 tohto prepravného poriadku.
 

Kontakt

+421 905 291 312
Ražňany č.d. 108
piotro@piotro.sk