+421 905 291 312
Ražňany č.d.108
piotro@piotro.sk

Povinnosti dopravcu

Povinnosti dopravcu

Dopravca je povinný najmä:
 
a) Prevádzkovať osobnú cestnú dopravu v taxislužbe podľa prepravného poriadku.
 
b) Zabezpečiť zverejnenie a sprístupnenie aktuálneho znenia prepravného poriadku na svojom webovom portáli www.piotro.sk a na viditeľnom mieste v sídle dopravcu.
 
c) Prepravovať cestujúcich podľa tarify taxislužby uvedenej v Čl. XI a po uskutočnení prepravy vydať cestujúcemu potvrdenku o vykonanej preprave a zaplatení cestovného vo vozidle taxislužby.
 
d) Starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o prepravu ich batožiny.
 
e) Označiť každé prevádzkované vozidlo svojim obchodným menom a tel. číslom na vodiča taxislužby alebo dispečing.
 
f) Byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním osobnej cestnej dopravy v taxislužbe, cestujúcim a tretím osobám.

Kontakt

+421 905 291 312
Ražňany č.d. 108
piotro@piotro.sk