+421 905 291 312
Ražňany č.d.108
piotro@piotro.sk

Záverečné ustanovenia

Záverečné ustanovenia

1. Tento Prepravný poriadok je súčasťou zmluvy o preprave, pričom dopravca a cestujúci majú právo po vzájomnej dohode upraviť práva a povinnosti odlišne, ako sú upravené v Prepravnom poriadku.
 
2. Cestujúci uzavretím zmluvy o preprave prehlasuje, že sa oboznámil s právami a povinnosťami vyplývajúcimi zo zmluvy, ako aj s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z Prepravného poriadku.
 
3. Tento Prepravný poriadok bol zverejnený dňa 01.04.2015.

Kontakt

+421 905 291 312
Ražňany č.d. 108
piotro@piotro.sk