+421 905 291 312
Ražňany č.d.108
piotro@piotro.sk

Zodpovednosť

Zodpovednosť

1. Za porušenie povinnosti taxislužby prepraviť podľa prepravného poriadku cestujúceho riadne a včas zodpovedá dopravca podľa § 763 ods.2 Občianskeho zákonníka.
 
2. V prípade, že došlo k neodôvodnenému meškaniu alebo neuskutočneniu prepravy z viny dopravcu alebo vodiča taxislužby, je dopravca povinný nahradiť škodu vzniknutú cestujúcemu tým, že preprava nebola vykonaná včas, nasledovne: - dopravcom bude poskytnutý náhradný termín dopravy; - náhrada škody za omeškanie bude riešená primeranou zľavou na zaplatenom cestovnom;
 
3. Svojej zodpovednosti sa dopravca zbaví ak preukáže, že škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré od neho možno požadovať.

Kontakt

+421 905 291 312
Ražňany č.d. 108
piotro@piotro.sk